ก.ค. 14

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 30

PART TIME งานสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

PART TIME
งานสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
*ว่างเรียนเต็มวัน
*สามารถลงพื้นที่ได้
*ค่าตอบแทนคิดเป็นชุดแบบสำรวจ (ชุดละ 60 บาท)
รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 11 กค. 60
(ก่อน 12.00 น. เท่านั้น)
สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/kl8U5JlojnmwUvmo1

มิ.ย. 28

ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ตามด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความระสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ได้แก่

นางสาวชลิดา  นิเวศเจริญไพศาล

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐  น. ณสำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (400.3 KB, 27 downloads)

มิ.ย. 15

ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

1. นางสาวนุชจรินทร์ ชูจันทึก
2. นางสาวชุดาพร ชูมานะ
3. นางสาวเกตุวดี อัศวชาญชัย

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
95.4 KB
75 Downloads
Details...

 

มิ.ย. 08

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง  อาจารย์ชาวต่างประเทศ

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ จากเงินรายได้ประจำปี 2560 ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,800 .- บาท ประจำสาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

พ.ค. 31

สำนักงานอธิการบดี มทร. ธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย หรือ เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
• มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms-office)
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดทางวินัย
• ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

Read the rest of this entry »

พ.ค. 30

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์

 

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความระสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร    

 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้องกับงานบรรณารักษ์
 • เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความรู้สามารถในการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ เช่น การวิเคราะห์หนังสือ การจัดชั้นชั้นหนังสือ และการให้บริการห้องสมุด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี

      

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           ๑        ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                    ๑        ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา           ๑        ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว                    ๑        รูป
 • สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร ๑        ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์           ๑        ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)           ๑        ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑        ฉบับ

หมายเหตุ  :  หลักฐานการสมัครที่เป็นสำเนาทั้งหมด ให้นำต้นฉบับมาแสดงในวันสมัครด้วย

    

สถานที่รับสมัคร         งานบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐             โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖

วันเวลารับสมัคร        ตั้งแต่วันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ

วันเวลาสอบคัดเลือก    วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ประกาศผลสอบ         วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักเลขานุการชั้น ๒ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖ และ www.arit.rmutt.ac.th

รายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่        พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

พ.ค. 09

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา  เงินเดือน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร    

 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 • เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความรู้สามารถในการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ เช่น การวิเคราะห์หนังสือ การจัดชั้นชั้นหนังสือ และการให้บริการห้องสมุด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี

      

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           ๑        ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                    ๑        ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา           ๑        ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว                    ๑        รูป
 • สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร ๑        ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์           ๑        ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)           ๑        ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑        ฉบับ

หมายเหตุ  :  หลักฐานการสมัครที่เป็นสำเนาทั้งหมด ให้นำต้นฉบับมาแสดงในวันสมัครด้วย

    

สถานที่รับสมัคร         งานบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐             โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖

วันเวลารับสมัคร        ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ

วันเวลาสอบคัดเลือก    วันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.)

 

ประกาศผลสอบ         วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักเลขานุการชั้น ๒ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖ และ www.arit.rmutt.ac.th

รายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่        พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง บรรณารักษ์

พ.ค. 02

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.workventure.com

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.workventure.com

แนะนำเว็บไซต์ www.workventure.com เป็นเว็บไซต์สำหรับจัดหางานออนไลน์เป็นตัวกลางระหว่างนักศึกษาและคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยกับบริษัทขั้นนำและสตาร์ทอัพที่น่าสนในที่สุดในประเทศ
เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาและองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปมีความพร้อมสำหรับการทำงานอย่างเต็มที่ก่อนการสมัครงานพร้อมทั้งฟังก์ชั่นเทคนิคขั้นสูงที่จับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงานที่เหมาะสม จึงทำให้การหางานของคนรุ่นใหม่มีประสิทธฺภาพมากขึ้นกว่าเว็บไซต์อื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเป้าหมายระยะยาวคือช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาระดับชาติ

 

เม.ย. 25

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารสูง มีหน่วยงานให้บริการในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต้องการรับสมัคร ช่างเทคนิค และ วิศวกร จำนวนหลายอัตรา
หากสนใจ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2312 0266-73 ต่อ 311

ประกาศรับสมัครงาน

Page 1 of 7912345...102030...Last »