ส.ค. 15

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในวันที่ 16 สิงหาคม 2560 นั้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (2.3 MB, 40 downloads)

ส.ค. 15

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

 

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2560 ไปแล้วนั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในหัวข้อ 6 แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว ดังต่อไปนี้

อ่านประกาศรายชื่อ

ส.ค. 02

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ เป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

ตามที่ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 12 กรกฏาคม 2560 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2560 นั้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่ เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล คลิ๊ก

ส.ค. 02

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร. ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร. ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ และ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้าง
๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร (กลุ่มงานบริหารทั่วไป) เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน่วยงานที่สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐.- บาท/เดือน
อัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดของตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้)
๑.๒ สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๔ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๓ ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
๑.๔ สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งและหน่วยงานที่ได้สมัครไว้

 

 

ก.ค. 14

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2560

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 30

PART TIME งานสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย

PART TIME
งานสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย
*ว่างเรียนเต็มวัน
*สามารถลงพื้นที่ได้
*ค่าตอบแทนคิดเป็นชุดแบบสำรวจ (ชุดละ 60 บาท)
รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 11 กค. 60
(ก่อน 12.00 น. เท่านั้น)
สมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/kl8U5JlojnmwUvmo1

มิ.ย. 28

ผลการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์

ตามด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความระสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ได้แก่

นางสาวชลิดา  นิเวศเจริญไพศาล

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

เวลา ๐๘.๓๐  น. ณสำนักงานเลขานุการ ชั้น 2 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (400.3 KB, 52 downloads)

มิ.ย. 15

ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

1. นางสาวนุชจรินทร์ ชูจันทึก
2. นางสาวชุดาพร ชูมานะ
3. นางสาวเกตุวดี อัศวชาญชัย

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
95.4 KB
103 Downloads
Details...

 

มิ.ย. 08

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง  อาจารย์ชาวต่างประเทศ

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ จากเงินรายได้ประจำปี 2560 ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,800 .- บาท ประจำสาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

พ.ค. 31

สำนักงานอธิการบดี มทร. ธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย หรือ เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
• มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms-office)
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดทางวินัย
• ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

Read the rest of this entry »

Page 1 of 7912345...102030...Last »