มี.ค. 09

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติงานศูนย์ความรู้และนวัตกรรม (RMUTT Innovation Knowledge Center) ณ อาคารอาคารศูนย์การค้า บางซื่อ (DD Mall) จตุจักร จำนวน ๓ อัตรา ดังนี้

๑. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
๒. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
๔. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์และจัดทำสถิติข้อมูลเพื่อรายงานผล
๕. มีความสามารถในการติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นอย่างดี
๖. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกระตือรือร้น ต่อการปฏิบัติงานต่อหน้าที่
๗. มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน
๘. มีมุนษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี

๒. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
๒. เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
๓. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft word, Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
๔. มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม
๕. สามารถถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม
๖ มีความสามารถในการติดต่อกับหน่วยงานภายในและภายนอกเป็นอย่างดี
๗. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกระตือรือร้น ต่อการปฏิบัติงานต่อหน้าที่
๘. มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน
๙. มีมุนษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี

๓. ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน ๑ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เพศชาย อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
๒. มีความรู้ทางเทคนิค สามารถซ่อมแซม ตรวจสอบ บำรุงรักษาอาคารสถานที่
๓. มีความรู้ความสามารถในการซ่อมแซมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าในเบื้องตน
๔. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกระตือรือร้น ต่อการปฏิบัติงานต่อหน้าที่
๕. มีความรับผิดชอบ ทุ่มเทเวลาให้กับงาน
๖. มีมุนษยสัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร
๑. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ
๓. สำเนาหลักฐานการศึกษา ๑ ฉบับ
๔. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป
๕. สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร ๑ ฉบับ
๖. ใบรับรองแพทย์ ๑ ฉบับ
๗. สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) ๑ ฉบับ
๘. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑ ฉบับ
หมายเหตุ : หลักฐานการสมัครที่เป็นสำเนาทั้งหมด ให้นำต้นฉบับมาแสดงในวันสมัครด้วย

สถานที่รับสมัคร งานบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖
วันเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ ๘ มีนาคม – ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ในวันเวลาราชการ
วันเวลาสอบคัดเลือก วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.)
ประกาศผลสอบ วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักเลขานุการชั้น ๒ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖ และทาง www.arit.rmutt.ac.th
รายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ (เวลา ๐๘.๓๐ น.)

NameSizeHits
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว165.0 KB32
ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว810.4 KB10

มี.ค. 07

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ. ศ. 2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศ คณะกรรมการบริหาร พนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และจัดทำกรอบอัตรากำลั งพนักงานราชการ พ. ศ. 2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ ( ฉบับที่ 2) พ. ศ. 2554 ลงวันที่ 26 กันยายน 2554 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (187.1 KB, 33 downloads)

มี.ค. 06

เปิดสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2561

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2561 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2561

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561

ด้วยสำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561 จึงประกาศรับสมัครสอบ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับ ได้แก่
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. ระดับปริญญาตรี
4. ระดับปริญญาโท

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 29 มีนาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th/ หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ
– รายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ
– กําหนดการอัปโหลดรูปถ่าย
– เงื่อนไขผลการทดสอบภาษาอังกฤษ
– แนวข้อสอบ กพ ภาค ก. วิชาความสามารถทั่วไปและวิชาภาษาไทย
– แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ก.พ. ภาค ก

***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906

ก.พ. 22

บริษัท แอ๊ดแวนเทช จำกัด รับสมัครงาน PART TIME

บริษัท แอ๊ดแวนเทช จำกัด มีความประสงค์รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมงาน ทำงานนอกเวลา (PART-TIME) โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านเอกสารเพิ่มเติม

ก.พ. 22

บริษัท ครัวรักษ์โลก จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ครัวรักษ์โลก จำกัด อยู่ภายใต้การกำกับของคณะวิทยาการเรียนรู้ และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งดูแลการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำหน้าที่บริการอาหารและเครื่องดื่มแก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ รวมทั้งกิจกรรมสัมมนาหรืองานต่าง ๆ ของคณะและโรงเรียน
ในปีการศึกษา 2561 นี้ บริษัทฯ จะมีการขยายกิจการ จึงมีความประสงค์รับสมัครบุคลากรเข้าทำงานกับบริษัทฯ โดย บริษัทฯ ทำงานเวลา 06.00 – 16.00 น. มีสวัสดิการอาหาร 2 มื้อ โดยรายละเอียดอื่นๆ สามารถอ่านในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.พ. 22

บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน

เนื่องด้วย บริษัท ชายน์นิ่ง โกลด์ จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายทองคำแท่ง 96.5% และ 99.99% มีความประสงค์รับนักศึกษาเข้าร่วมงานประจำกับบริษัท ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
อ่านเอกสารเพิ่มเติม

ก.พ. 06

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา2 เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขา2 (บริษัทฯ) ผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงิน) ช่วงหัวลำโพง-เตาปูน และสายฉลองรัชธรรม (สายสีม่วง) ช่วงเตาปูน-คลองบางไผ่ ปัจจุบัน บริษัท อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านบุคคลากรในการเดินรถไฟฟ้า สายเฉลิมรัชมงคล (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย) ช่วงหัวลำโพง-บางแค และช่วงบางซื่อ-ท่าพระ จึงมีความประสงค์รับพนักงานจำนวนมาก

ท่านใดสนใจสมัครงานดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ สำนักทรัพยากรบุคคล (สาขา2)
แผนกสรรหาและว่าจ้าง โทรศัพท์หมายเลข 0 2354 2000 ต่อ 183101-6

ก.พ. 05

บริษัท นิเด็ค อิเลคทรอนิกส์ (คลองเจ็ด ธัญบุรี) เปิดรับสมัครงาน PART-TIME

บริษัท นิเด็ค อิเลคทรอนิกส์ (คลองเจ็ด ธัญบุรี) เปิดรับสมัครงาน PART-TIME

นักศึกษาที่สนใจเข้ารับฟังรายละเอียดเกี่ยวกับงาน PART-TIME ดังกล่าว
สามารถมาลงชื่อ ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายแนะแนวฯ (ชั้น 2) กองพัฒนานักศึกษา (ข้างโรงอาหารกลาง)

**โปรดเตรียมสำเนาบัตรนักศึกษา และตารางเรียนมาด้วย**

สามารถลงชื่อเข้ารับฟังรายละเอียดงาน
ตั้งแต่บัดนี้ – จันทร์ที่ 19 มค.61

ก.พ. 01

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 330 อัตรา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด เปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จำนวน 330 อัตรา รับสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง การรับสมัครบุคคล

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน จำนวน 297 อัตรา (ปวช. ทุกสาขาวิชา)
2. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานตรวจค้น จำนวน 1 อัตรา (ปวช. ทุกสาขาวิชา)
3. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 20 อัตรา (วุฒิ ม.3)
4. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานดับเพลิงและกู้ภัย จำนวน 3 อัตรา (วุฒิ ม.3)
5. ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานจัดการอาคารและลานจอดรถยนต์ จำนวน 9 อัตรา (ปวช. ทุกสาขาวิชา)

การรับสมัครสอบ
ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันและเวลาทำการ ณ สถานที่ที่กำหนดในแต่ละตำแหน่ง

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ คลิ๊กที่นี้

ก.พ. 01

บริษัท ทีโอที จำกัดเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561

บริษัท ทีโอที จำกัด เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561 รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

ประกาศ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงาน ครั้งที่ 1/2561

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นักงบประมาณและการเงิน
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
3. บุคลากร
4. นักบริหารงานทั่วไป
5. นักบริหารงานขาย
6. วิศวกร/นักคอมพิวเตอร์

การรับสมัครสอบ
สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่เว็บไซต์ กดที่นี้
– เอกสารแนบท้ายประกาศรับสมัคร กดที่นี้
– หนังสือรับรอง กดที่นี้

Page 1 of 8912345...102030...Last »