ก.พ. 24

ศูนย์พัฒนาบุคลากรฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง     รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์  ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๕๒  และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่  ๒๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔ และ (ฉบับ ๒) ลงวันที่ ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๕  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร  โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ Read the rest of this entry »

ม.ค. 27

รับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น)

ด้วย  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  เป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ   ตำแหน่ง  อาจารย์ชาวต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น) จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,800 บาท  ประจำสาขาวิชาภาษา  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read the rest of this entry »

ม.ค. 09

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป

1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และละเอียดการจ้างงาน

1.1 ตำแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวนทั้งสิ้น 1 อัตรา รายละเอียดแยบท้ายประกาศ

1.2 สถานที่ปฏิบัติงาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. การรับสมัคร

2.1 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ ห้องสำนักงานคณบดี งานบุคลากร ชั้น 1 อาคาร 4 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่ วันที่ 4 – 18 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามได้ที่เบอร์ 02549-3269

Read the rest of this entry »

ม.ค. 06

รับสมัครผู้พิการเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2559

ด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกผู้พิการเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ระดับวุฒิปริญญาตรี) ครั้งที่ 2/2559ในอัตราจ้างเดือนละ 20,250 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. นิติกรปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)
  2. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ (จำนวน 1 อัตรา)
  3. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (จำนวน 1)

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 29

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานซ่อมหนังสือ

ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตามประกาศลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตำแหน่ง พนักงานซ่อมหนังสือ จำนวน ๑ อัตรา  ได้แก่

นายกฤษดา    ปิยฤทธิพงศ์

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัติงาน

ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐     เวลา ๐๘.๓๐ น.

ณ สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ในครั้งนี้  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานซ่อมหนังสือ

ธ.ค. 22

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดในการสมัครดังนี้

1. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเลขที่ 75 อัตราค่าจ้าง 11,500 บาท

คุณสมบัติขแงผู้สมัคร
1. จบการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาทางด้านคอมพิวเตอร์, ช่างอิเล็กทรอนิกส์ม ช่างไฟฟ้า
2. มีอายุไม่ตำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปี บริบูรณ์
3. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือได้รับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร
4. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsofe Office เป็นอย่างดี
5. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา เสียสละ

วัน เวลา สถานที่รับสมัครและสถานที่สอบคัดเลือก
สมัคร ระหว่างวันที่ 21-28 ธันวาคม 2559 ณ แผนกทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารและวางแผน อาคารสำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร โทรศัพท์ 02 592 1961 ในวันและเวลาราชการ (08.30-16.30 น.)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ธ.ค. 13

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานซ่อมหนังสือ

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโยยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานซ่อมหนังสือ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างเดือนละ  ๘,๖๙๐ บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) ปฏิบัติหน้าที่ฝ่านอาคารสถานที่

คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น

๒. เพศชาย อายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๓. มีความสามารถในการซ่อมหนังสือ และจัดชั้นหนังสือ

๔. มีความรู้ทางเทคนิค สามารถซ่อมแซม ตรวจสอบ บำรุงรักษาอาคารสถานที่

๕. มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีความกระตือรือร้น ต่อการปฏิบัติงานต่อหน้าที่

๖. มีความรับผิดชอบทุ่มเทเวลาให้กับงาน

๗. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ที่ดี

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 06

ประกาศรายชื่อนักศึกษาทำงาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี ตามประกาศลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จำนวน ๔ อัตรา บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time ดังนี้

๑. นางสาวเสาวลักษณ์ เพิ่มพูน
๒. นายประพันธ์ ประทุมวัน

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัตงาน ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ชั้น ๑ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ์ในครั้งนี้

ดาวน์โหลดประกาศรายลื่อนักศึกษาทำงาน Part Time >>คลิ๊ก<<

ธ.ค. 06

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อที่ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา (อัตราเงินเดือนๆ ละ 9400 บาท)

มีคุณสมบัติดังนี้

1.1 เพศชาย/หญิง

1.2 จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

1.3 สามารถใช้โปรแกรม MS OFFICE และโปรแกรมสำเร็จรูปได้เป็นอย่างดี

1.4 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 06

รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงาน

ด้วยสถานบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเหาปฏิบัติงานโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

1.1 ตำแหน่งที่รับสมัคร นักวิชาการศึกษา

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ด้านกฎหมาย วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เคมี เทคโนโลยีชีวภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา

ค่าตอบแทน 18000 บาท/เดือน

อัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 1 อัตรา

1.2 ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2560

1.3 สถานที่ปฏิบัติงาน สถาบันและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Page 1 of 7612345...102030...Last »