ก.ค. 19

กองบริหารงานบุคคล มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2/2561

กองบริหารงานบุคคล มทร.ธัญบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 2/2561

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานทั่วไป

1. ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน
1.1 ตำแหน่งที่รับสมัคร (กลุ่มงานบริหารทั่วไป หน่วยงานที่สังกัด ค่าตอบแทน และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง) จำนวน 1 อัตรา
1.2 สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาสคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และประกาศคระกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561
1.3 ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง แต่ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2563
1.4 สถานที่ปฏิบัติงาน ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรและเรียกมาลงนามในสัญญาจ้างแล้ว จะได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งและหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับสมัครไว้รายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานในสังกัด สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้มหลักฐานให้ครบถ้วน ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี มทร.ธัญบุรี

 

กลุ่มงาน บริหารทั่วไป

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บรหารงานทั่วไป

หน่วยงานที่บรรจุ กองกลาง ปฏิบัติราชการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย จำนวน 1 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร

ระหว่างวันที่ 17-23 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 549 4912 , 02 549 4918 และ 02 549 4926

อ่านรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.ped.rmutt.ac.th/?p=6233

ก.ค. 16

รับสมัครนักศึกษาทำงาน Part Time ด้านงานบริการ มทร.ธัญบุรี

หลักการและเหตุผล

การทำงาน Part Time หารายได้ระหว่างเรียนเป็นกา  รส่งเสริมนักศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้ แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง อีกทั้งเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ความรับผิดชอบ ความอดทน ความมีมนุษยสัมพันธ์ การตรงต่อเวลา ฯลฯ งานทีต้องปฏิบัติเป็นงานบริการ

โดยมีค่าตอบแทน  ดังนี้

 • ค่าตอบแทนรายชั่วโมงๆ 40 บาท วันละ 4 ชั่วโมง..

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
 • นักศึกษาสามารถพึ่งพาตนเองได้
 • นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงาน

คุณสมบัติทั่วไป

 • เพศชาย
 • นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4
 • มีความรับผิดชอบ / มีมนุษยสัมพันธ์ /ตรงต่อเวลา
 • สามารถปฏิบัติงานเวลา 20.00 น.- 24.00 น ได้

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

 • แบบฟอร์มการสมัคร
 • สำเนาบัตรนักศึกษา / บัตรประชาชน
 • สำเนาบัญชีธนาคาร

สถานที่รับสมัคร

 • IT Zone ชั้น 1 อาคารวิทยบริการ เวลาราชการ

วันเวลารับสมัคร

 • 16 กรกฎาคม -24 กรกฎาคม 2561

สัมภาษณ์

 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อ

 • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561

เริ่มปฏิบัติงาน

 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561

จำนวนที่รับสมัคร

 • 6 คน
รับสมัครนักศึกษาทำ งาน Part Time
498.7 KB
6 Downloads
Details...

 

ก.ค. 12

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ

ประกาศรับสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกษาสหกิจ

สำนักงานพัฒนาเทคโลยีอวกาศและภูมิอากาศสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทอภ. เป็นหน่วยงานหลักในการรับสัญญาณ และควบคุมดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้ง ผลิต จัดหาหารวบรวมวิเคราะห์ และจัดทำคลังข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยาการ ดำเนินงานภูมิสารสนเทศทั้งในประเทศและต่างประเเทศ และให้บริการข้อมูล และให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทสทั้งในประเทศและระดับสากล

 

นอกเหนือจากภารกิจหลักของ สทอภ.แล้ว สทอภ. ยังเปิดรับนักศึกษาฝึกงาน และนักศึกษาสหกิจ สำหรับฝึกงาน ทำงาน ในสถานที่ทำงานจริงภายใต้สถานการณ์จริง เพื่อให้ได้เรียนรู้การทำงานหลักคือ
1. ด้านการรับสัญญาณ และผลิตภาพข้อมูลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร
2. การประมวลผลและแปลตีความข้อมูลจากดาวเทียม
3. การจัดทำและวิเคระห์ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
4. การพัฒนาธุรกิจการตลาด และการบริการด้านภูมิสารสนเทศ
5. งานบริหารทั่ไปของสำนักงาน รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

สำหรับนิสิต/นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป เกรดเแลี่ยไม่น้อยกว่า 2.5 เช่น สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารองค์กร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

เปิดรับสมัคร : 11 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2561

ช่วงระยะเวลาการฝึกงาน : ฝึกงานระว่างเดือนกันยายน-ธันวาคม 2561

ประกาศผลการพิจารรา : 10 สิงหาคม 2561 (www.gisda.or.th)

เกรดเฉลี่ย : 2.5 ขึ้นไป หากนักศึกาาเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 2.5 (จะต้องมีหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา)

ระยะเวลาฝึกงาน : ไม่น้อยกว่า 40 วันทำการ

ค่าตอบแทน : 300 บาท /8 ชั่งโมง (ตามระเบียบกระทรวงการคลัง)

นักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก : จะต้องนำใบรับร้องแพทย์มายื่นในวันรายงานตัว

 

นักศึกษาท่านใดสนใจสามารถกรอกใบสมัครนักศึกษาฝึกงานและนักศึกาาสหกิจศึกษา ได้ที่ http://learn.gisda.or.th/cooperation/registerภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ด้วย เพื่อประโยชน์ แก่นักศึกษาฝึกงานในการเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานด้านเทคโนโลยีอวกาศแลพภูมิสารสนเทศ ในองค์กรรวมทั้งเรียนการปฏิบัติงานจริงในองค์กร

ก.ค. 12

กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัตรลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกองอาคารสถานที่

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการงานเกษตรและภูมิทัศน์ จำนวน 4 ตำแหน่ง เงินเดือน 8670 บาท

1.คุณสมบัติผู้สมัคร

 •   เพศหญิงหรือเพศชาย
 •  อายุ 18 – 57ปี
 •  วุฒิการศึกษาระดับประถมการศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป
 •  สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 •  เป็นผู้ตรงต่อเวลาและรักษาระเบียบวินัย มีความสุภาพชน มีความประพฤติดี กิริยาวาจาสุภาพเรียบร้อย ไม่มีกลิ่นสุรา รักความสะอาด มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีใจรักในงานบริการ
 •  มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่พิการทางสมอง หรือ มีจิตฟั่นเฟือง ไม่เป้นโรคติดต่อร้ายแรง
 • ไม่เป็นผู้ติดสิ่งเสพติดให้โทษ หรือ พิษสุราเรื้อรัง

2.สถานที่รับสมัคร

 • เจ้าหน้าที่บุคลากรชั้น1 กองอาคารสถานที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา ฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตำบลคลอง6 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร 02-549-3040

3.วันเวลาในการรับสมัคร

 • วันที่ 5-16 กรกฎาคม 2561 ในเวลาราชการ

4.วันเวลาสอบคัดเลือก

 • วันที่ 18 กรกฎาคม 2561
 • สอบสัมภาษณ์ 13.30-16.00น.
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
796.8 KB
14 Downloads
Details...

ก.ค. 07

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ๗ อัตรา

ประกาศกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
———————————————————

ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา  ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภททั่วไป ได้แก่
๑. กลุ่มงานบริหารทั่วไป
๒. กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ค. 07

กองอาคารสถานที่ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกองอาคารสถานที่
มหาวิทยนาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
—————————————-

         ด้วยกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับคัดเลือกบุคคลากรบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 อัตรา  อัตราเงินเดือน 8,690 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ก.ค. 07

คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยนาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
————————————

        ด้วยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ค. 07

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยนาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครสอบลูกจ้างชั่วคราว
—————————————-

        ด้วยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับคัดเลือกบุคคลากรบรรจุเป็นลุกจ้างชั่วคราว สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2561 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ อัตราเงินเดือน 11,500 บาท จำนวน 1 อัตรา

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ค. 05

รับสมัครนักศึกษาทำ งาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี จำนวน 4 คน

รับสมัครนักศึกษาทำ งาน Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

หลักการและเหตุผล 

ด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะเวลา 5 ปีที่ 6 โครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลได้อย่างทั่วถึงครอบคลุมทั่วประเทศและนานาประเทศ จึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการอนุรักพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานในการจัดทำเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี โดยมีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์และสนับสนุนการหารายได้พิเศษให้กับนักศึกษา โดยให้นักศึกษาปฏิบัติงานในหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ อีกทั้งมหาวิทยาลัยฯ เห็นว่าเป็นการคืนทุนให้แก่นักศึกษา และเป็นการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมในการพึ่งพาตนเอง และเป็นการช่วยเหลือครอบครัวเป็นค่าครองชีพและรับผิดชอบตนเอง นักศึกษายังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด หน่วยงานในมหาวิทยาลัยฯ ช่วยดูแลและสอนการทำงานให้แก่นักศึกษา ประกอบกับในช่วงภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อครอบครัว และค่าครองชีพสูง นักศึกษาส่วนใหญ่มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือครอบครัวและต้องการพึ่งพาตนเองมากที่สุด จึงสนใจโครงการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก และมาสมัครงานหารายได้พิเศษระหว่างเรียนกับฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 26

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
—————————-

        ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ จำนวน ๒ อัตรา  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๗,๕๐๐ บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Page 1 of 9412345...102030...Last »