ม.ค. 10

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ

ด้วยคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา ซึ่งคณะฯ ดำเนินการเปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7-17 มกราคม 2562
รายละเอียดดังเอกสารต่อไปนี้

ประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (3.7 MB, 96 downloads)

พ.ย. 26

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและ สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 18 19 และ 20 พฤศจิกายน 2561 นั้น บัดนี้ การสอบแข่งขันดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จสินแล้ว จึงขอประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันดังกล่าวไปรายงานตัว ณ ห้องประชุมวิคตอเรีย ชั้น 1 อาคาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในวันที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30-10.00 น. อละใก้ำแแฏิบัติราชการยังหน่วยงานที่ได้รับบรรจุ ในเวลา 11.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวในวันและเวลาที่กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์ และถือว่าประกาศฉบับนี้เป็นหนังสือเรียกตัวให้ไปรายงานตัวพร้อมนำเอกสารหลักฐานดังต่อไปนี้ไปในวันรายงานตัวด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.rmutt.ac.th/content/45125

พ.ย. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 และ ผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ผลการสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 และ ผลการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่  https://rmutt.thaijobjob.com/

พ.ย. 07

ประกาศกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยกองกฎหมาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาศัยอำนวจตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 30 กันยายน 2553 เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ 1218/2561 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่องกำหนดกรอบอัตรากำลังและเลขที่ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบนี้

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (2.3 MB, 334 downloads)

พ.ย. 07

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ด้วย สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโโลยีราชมงคลธัญบุรี จะรับสมัครสอบ คัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว อาศัยคำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ ๗๐๑/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

โดยดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.oreg.rmutt.ac.th/?p=8624

พ.ย. 07

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

 

ตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มบริการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-26 ตุลาคม 2561 ไปแล้วนั้น

ในการนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิณความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ดังนี้

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ   ตำแหน่งเลขที่ 99

ลำดับที่สมัคร

1.นางสาวหทัยชนก     โสสุด
2.นางพงษ์ศรี              เต่าจันทร์
3.นางชุติกาญจน์         แก่นเพ็ชร
4.นางศิวพร                กล้าจุ้ย
5.นางวารินทร์             อู่คขสาร

การประเมิณครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30-12.00 น.

สถานที่สอบ  ณ ห้องสมุดคณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

วิชาที่สอบ ความรู้เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ และการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

ประกาศผลการประเมิณ ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะวิศวกรรรมศาสตร์  ชั้น 2 และทางเว็บไซต์ที่ http://www.en.rmutt.ac.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.engineer.rmutt.ac.th/?p=5059

ต.ค. 25

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561 ระหว่างวันที่ 1 – 16 ตุลาคม 2561 ซึ่งการรับสมัครดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว นั้น

ในการนี้ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561
ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

 

NameSizeHits
1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วิชาการ 6196.1 KB97
2. รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสายวิชาการ 61175.1 KB177
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ สนับสนุน 6199.7 KB86
4. รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสนับสนุน 61252.6 KB146

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :  https://rmutt.thaijobjob.com/

ต.ค. 25

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

 

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ อาศัยอำนาจตามคณะกรรมการบริหารพนักงาน ราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการการบริหารพนักงานราชการ เรื่องการกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ และ (ฉบับ ๒) ลงวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังเอกสารแนบมานี้

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา (3.7 MB, 274 downloads)

ต.ค. 09

บริษัท มาสเท๊กซ์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท มาสเท๊กซ์ จำกัด
เปิดรับสมัครงาน
———————-

          บริษัท มาสเท๊กซ์ จำกัด ดำเนินกจการด้านการผลิตและส่งออกผ้าลูกไม้ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กว่า 30 ปี มีความต้องการบุคลากรร่วมงาน โดยมีตำแหน่งงานต่าง ๆ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ย. 26

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 46 อัตรา
1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท ( 5 ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
จำนวน 24 อัตรา
1.1 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 14,950 บาท
1.2 วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
1.3 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : www.rmutt.ac.th/content/45021

Page 1 of 9812345...102030...Last »