มิ.ย. 15

ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตามที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้

1. นางสาวนุชจรินทร์ ชูจันทึก
2. นางสาวชุดาพร ชูมานะ
3. นางสาวเกตุวดี อัศวชาญชัย

โดยให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเข้าปฏิบัติงานในวันที่ 16 มิถุนายน 2560

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ผู้ผ่านการคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
95.4 KB
39 Downloads
Details...

 

มิ.ย. 08

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ

รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ ตำแหน่ง  อาจารย์ชาวต่างประเทศ

ด้วย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ เป็นลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างชาติ จากเงินรายได้ประจำปี 2560 ตำแหน่ง อาจารย์ชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 20,800 .- บาท ประจำสาขาวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

พ.ค. 31

สำนักงานอธิการบดี มทร. ธัญบุรี รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา

ประกาศสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ด้วย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คุณสมบัติผู้สมัคร
• เพศชาย หรือ เพศหญิง (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
• วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจทุกสาขาวิชา
• มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูล และการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (Ms-office)
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี
• ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกเพราะความผิดทางวินัย
• ไม่เคยต้องโทษจำคุกเพราะความผิดทางอาญา

Read the rest of this entry »

พ.ค. 30

ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์

 

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความระสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

เงินเดือน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร    

 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ หรือสาขา ที่เกี่ยวข้องกับงานบรรณารักษ์
 • เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความรู้สามารถในการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ เช่น การวิเคราะห์หนังสือ การจัดชั้นชั้นหนังสือ และการให้บริการห้องสมุด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี

      

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           ๑        ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                    ๑        ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา           ๑        ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว                    ๑        รูป
 • สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร ๑        ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์           ๑        ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)           ๑        ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑        ฉบับ

หมายเหตุ  :  หลักฐานการสมัครที่เป็นสำเนาทั้งหมด ให้นำต้นฉบับมาแสดงในวันสมัครด้วย

    

สถานที่รับสมัคร         งานบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐             โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖

วันเวลารับสมัคร        ตั้งแต่วันที่ ๒๕  พฤษภาคม – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ

วันเวลาสอบคัดเลือก    วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.)

ประกาศผลสอบ         วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ สำนักเลขานุการชั้น ๒ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖ และ www.arit.rmutt.ac.th

รายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่        พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

พ.ค. 09

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา

ด้วย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน ๑ อัตรา  เงินเดือน ๑๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้สมัคร    

 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
 • เพศชายหรือเพศหญิง หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 • มีความรู้สามารถในการปฏิบัติงานด้านบรรณารักษ์ เช่น การวิเคราะห์หนังสือ การจัดชั้นชั้นหนังสือ และการให้บริการห้องสมุด
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดีและมีวุฒิภาวะทางอารมณ์
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมีความรับผิดชอบในหน้าที่
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ทีดี

      

เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน           ๑        ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนบ้าน                    ๑        ฉบับ
 • สำเนาหลักฐานการศึกษา           ๑        ฉบับ
 • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๑ นิ้ว                    ๑        รูป
 • สำเนาหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร ๑        ฉบับ
 • ใบรับรองแพทย์           ๑        ฉบับ
 • สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)           ๑        ฉบับ
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) ๑        ฉบับ

หมายเหตุ  :  หลักฐานการสมัครที่เป็นสำเนาทั้งหมด ให้นำต้นฉบับมาแสดงในวันสมัครด้วย

    

สถานที่รับสมัคร         งานบุคลากร สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๒ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ๑๒๑๑๐             โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖

วันเวลารับสมัคร        ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ในวันเวลาราชการ

วันเวลาสอบคัดเลือก    วันที่ ๒๒  พฤษภาคม ๒๕๖๐ (ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.)

 

ประกาศผลสอบ         วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ สำนักเลขานุการชั้น ๒ โทร ๐ ๒๕๔๙ ๓๐๗๖ และ www.arit.rmutt.ac.th

รายงานตัวปฏิบัติงาน วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ (เวลา ๐๘.๓๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่        พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง บรรณารักษ์

พ.ค. 02

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.workventure.com

ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ www.workventure.com

แนะนำเว็บไซต์ www.workventure.com เป็นเว็บไซต์สำหรับจัดหางานออนไลน์เป็นตัวกลางระหว่างนักศึกษาและคนรุ่นใหม่จากมหาวิทยาลัยกับบริษัทขั้นนำและสตาร์ทอัพที่น่าสนในที่สุดในประเทศ
เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับสถาบันการศึกษาและองค์กรเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษาหรือบุคคลทั่วไปมีความพร้อมสำหรับการทำงานอย่างเต็มที่ก่อนการสมัครงานพร้อมทั้งฟังก์ชั่นเทคนิคขั้นสูงที่จับคู่ผู้สมัครกับตำแหน่งงานที่เหมาะสม จึงทำให้การหางานของคนรุ่นใหม่มีประสิทธฺภาพมากขึ้นกว่าเว็บไซต์อื่นๆที่มีอยู่ในปัจจุบันเป้าหมายระยะยาวคือช่วยสนับสนุนและช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาระดับชาติ

 

เม.ย. 25

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท พร้อม เทคโน เซอร์วิส จำกัด ให้บริการเกี่ยวกับงานระบบวิศวกรรมภายในอาคารสูง มีหน่วยงานให้บริการในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ต้องการรับสมัคร ช่างเทคนิค และ วิศวกร จำนวนหลายอัตรา
หากสนใจ ติดต่อได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 0 2312 0266-73 ต่อ 311

ประกาศรับสมัครงาน

เม.ย. 25

บริษัท เคซีเอ็น เมทัลรูฟ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท เคซีเอ็น เมทัลรูฟ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับงานขาย และติดตั้งหลังคาเหล็กรีดลอน (Metalsheet) มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน เขียนแบบ ถอดแบบ โฟร์แมน และผู้ควบคุมงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– วุฒิ ปวช. และ ปวส. ขึ้นไป สาขาก่อสร้าง (หรือต้องการหารายได้ระหว่างเรียน)
– ถ้าต้องการศึกษาต่อ ทางบริษัทฯ ส่งเสริมทางการศึกษา

ติดต่อสอบถาม ได้ที่
คุณวาสนา พัฒน์ชนะ
0 2974 2008 และ 0 2974 0082 หรือ 08 3016 6945

เม.ย. 25

บริษัท จักรวาลโฟโต้ดิจิตอล จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่กราฟิก

บริษัท จักรวาลโฟโต้ดิจิตอล จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการล้างอัดรูปครบวงจร และออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้า มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กราฟิก
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 – 20,000 บาท
คุณสมบัติ
– เพศชาย หรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความสามารถใช้โปรแกรม Photophop / Ai / Indesign เป็นต้น

สามารถส่งประวัติ ได้ที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
E-mail : puprew_ckv@hotmail.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 0-2748-0215 – 16 ต่อ ฝ่ายยบุคคล

รายละเอียด ประกาศรับสมัครงาน

เม.ย. 25

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ด้วยหน่วยงานราชการ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งต่าง ๆ จำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
1. สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
2. มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ มีความประสงค์รับสมัครสอบแข่งขันบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวทยาลัย ตำแหน่งต่าง ๆ จำนวนรวม 80 อัตรา
3. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
รายละเอียดประกาศรับสมัครงาน

Page 1 of 7812345...102030...Last »