วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท การแพทย์ทางเลือก ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ป.โท การแพทย์ทางเลือก
ปีการศึกษา 2564

 

 วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย เปิดรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (นานาชาติ)
โดย
รับสมัคร นศ. ใหม่ แผนการเรียน ก แบบ ก 1 (เน้นทำวิจัยและทำวิทยานิพนธ์ และแผนการเรียน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้
– 10 มีนาคม 2564  

คุณณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์ทางเลือก (นานาชาติ)

แผนการเรียน ก แบบ ก 1 (เน้นทำวิจัยและทำวิทยานิพนธ์)

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.75 ต้องสอบผ่านการทดสอบประมวลความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ทางเลือก หรือ มีผลงานวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 เรื่อง  

แผนการเรียน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์)  

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่สภามหาวิทยาลัยรับรองวิทยฐานะ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50 ในกรณีที่มีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า 2.50 ต้องสอบผ่านการทดสอบประมวลความรู้พื้นฐานทางการแพทย์ทางเลือก หรือ มีผลงานวิชาการ ผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 เรื่อง  

สำหรับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตาม 2 ข้อดังกล่าว ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรบัณฑิตศึกษา และในกรณีที่เป็นผู้เข้าศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดตามข้อ 1 และ 2 ของ ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และกรณีที่ได้รับทุนการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือกขององค์กรผู้ให้ทุนพร้อมยื่นเอกสารการรับทุนต่อคณะกรรมการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา โดยผู้เข้าศึกษาต้องส่งผลทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ ตามข้อ 2 และ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 โดยผลสอบต้องมีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันสมัคร คุณสมบัติอื่นต้องเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำหรับบุคคลเรียนรู้ตลอดชีวิต/นักศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ตลอดชีวิตในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ (ธนาคารหน่วยกิต : Credits Bank) ซึ่งประกาศให้ทราบเป็นปี ๆ ไป 

ข้อมูลหลักสูตร  

https://www.tmc.rmutt.ac.th/?page_id=16459 

ประกาศรับสมัคร  

https://www.grad.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=1160 

สมัครเรียน (นักศึกษาไทย) 

https://grad-regis.rmutt.ac.th/ 

Apply now (Oversea students) 

https://www.grad.rmutt.ac.th/?wpfb_dl=780  

สอบถามข้อมูลการสมัครเพิ่มเติมได้ที่  

โทร 02 592 1999 ต่อ 1430 คุณชลิตรา วงษ์นุ่ม  

Email: tmc@rmutt.ac.th  

Facebook: https://www.facebook.com/CAMTMCRMUTT