คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงาน บริหารทั่วไป อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไข การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกําหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะงาน และการจัดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และ (ฉบับ 2) ลงวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ตําแหน่งที่รับสมัคร กลุ่มงานบริหารทั่วไป จํานวน 1 อัตรา

สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 ประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 และประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556

ระยะเวลาการจ้าง ได้คราวละไม่เกิน 4 ปีงบประมาณ

สถานที่ปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานให้ครบถ้วน ณ สํานักงานคณบดี งานบุคลากร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนรังสิต – นครนายก ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 – 16.00 น. ในวัน เวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 2549 3476

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ สมรรถนะ และกําหนดวัน เวลา สถานที่ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ สํานักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระ เกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประกาศ ทางเว็บไซต์ ที่ http://en.rmutt.ac.th/ และ www.rmutt.ac.th

การประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตามลําดับคะแนนสอบ ณ งานบุคลากร สํานักงานคณบดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และประกาศทางเว็บไซต์ที่ http://en.rmutt.ac.th/ และ www.rmutt.ac.th โดยบัญชีรายชื่อ ดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลไป เมื่อ เลือกสรรครบกําหนด 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี

ประกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (8.9 MB, 796 downloads)