ผู้ประกอบการ

ข้อควรปฏิบัติpdf

ข้อควรปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 1. ห้ามนำข้อมูลไปใช้เพื่อการอื่นใด (นอกจากใช้สำหรับพิจารณาคัดเลือก/บรรจุเพื่อเข้าทำงานในบริษัทของท่านเท่านั้น) 2. ห้ามนำข้อมูลไปให้บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น ที่มิใช่นายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี) กรณี บริษัทประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน รักษาความปลอดภัยให้แนบสำเนาสัญญาจ้างจากเจ้าของงานด้วย 3. ห้ามมิให้นำข้อมูลไปใช้โดยไม่เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร **มาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

View page »

ลงทะเบียนผู้ประกอบการ

Loading…

View page »

ประเภทสถานประกอบการ

ประเภทสถานประกอบการ งานบัญชี/ตรวจสอบ (Accountant Jobs /Audit Jobs) งานโฆษณา (Advertising Jobs) งานการเกษรตร (Agricultural Jobs) งานสายการบิน (Airline Jobs) งานยานยนต์ (Automotive Jobs) งานธนาคาร/การเงิน (Banking Jobs/Financing Jobs) งานก่อสร้าง (Building Jobs/Construction Jobs) งานธุรกิจค้าปลีก (Convenience store Jobs/Supermarket Jobs) งานการศึกษา (Education Jobs) งานวิศวกรรม (Engineering Jobs) งานบันเทิง (Entertainment Jobs) งานอาหาร/งานเครื่องดื่ม (Food Jobs /Beverage Job) งานเสื้อผ้า/สิ่งทอ (Garment Job/Textile Jobs) งานอัญมณี/เึครื่องประดับ (Gems Jobs /Jewelry Jobs) งานสุขภาำพและความงาม …

View page »

แบบคำขอรับบริการ

View page »

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>