ต.ค. 09

บริษัท มาสเท๊กซ์ จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท มาสเท๊กซ์ จำกัด
เปิดรับสมัครงาน
———————-

          บริษัท มาสเท๊กซ์ จำกัด ดำเนินกจการด้านการผลิตและส่งออกผ้าลูกไม้ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก กว่า 30 ปี มีความต้องการบุคลากรร่วมงาน โดยมีตำแหน่งงานต่าง ๆ ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ย. 26

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ และสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561

 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 46 อัตรา
1.1 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท
วุฒิปริญญาโท ( 5 ปี ) อัตราเงินเดือน 27,770 บาท
1.2 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือน 31,500 บาท
ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้านภาระงานสอน งานวิจัย งานบริการทางวิชาการ และงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หรืองานอื่นใดที่กำหนดให้เป็นภาระงานตามประกาศสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ำของคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2561
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัครและหน่วยงานที่สังกัด
จำนวน 24 อัตรา
1.1 วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง อัตราเงินเดือน 14,950 บาท
1.2 วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 19,500 บาท
1.3 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 22,750 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม : www.rmutt.ac.th/content/45021

ก.ย. 21

คณะสถาปัตยกรรมกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครงาน

คณะสถาปัตยกรรมกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เปิดรับสมัครงาน
————————————–

          ด้วยคณะสถาปัตยกรรมกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ตำแหน่ง ตามประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครงาน

ก.ย. 21

กรมประมง ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นราชการ

กรมประมง
ประกาศรับสมัครสอบบรรจุเข้าเป็นราชการ
————————

         ด้วยกรมประมง ประสงค์ดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
จำนวน 1 อัตรา
สังกัด กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติการ
จำนวน 3 อัตรา
สังกัด กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำประมง

ผู้ที่สนใจสมัครได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เท่านั้น
ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน – 4 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ย. 20

บริษัท เอ็ดซิส โกลบ จำกัด เปิดรับสมัครงาน และรับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท เอ็ดซิส โกลบ จำกัด
เปิดรับสมัครงาน
——————-

         บริษัท เอ็ดซิส โกลบ จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์อะไหล่ของเครื่องปริ้นเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสาร รวมถึงหมึกพิมพ์คอมแพททิเบิ้ล ทั้งแบบน้ำหมึกอิ้งค์เจ๊ตและผงหมึก ตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ อย่างครบวงจร และมีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งต่างๆ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศรับนักศึกษาฝึกงาน

ก.ย. 20

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

ประกาศ รายชื่อนักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี

ตามที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศ รับสมัคร นักศึกษา Part Time ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเว็บไซต์ อพ.สธ.-มทร.ธัญบุรี ตามประกาศลงวันที่ 5 กรกฏาคม 2561 จำนวน 5 อัตรา บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกนักศึกษาทำงาน Part Time ดังนี้

  1.  นาย ประพันธ์ ประทุมวัน
  2. นาย ปพนพัชร์ ว่องศุภานิช
  3. นางสาว กัญญารัตน์ สร้อยสัมฤทธิ์
  4. นางสาว ธวัลพร ชื่นแพ็ง
  5. นาย พันธกานท์ พูลสวัสดิ์

ทั้งนี้ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเพื่อเริ่มปฏิบัตงาน ในวันที่ 1  ตุลาตม เวลา 08.30 น. ณ ฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่เว็บไซต์ ชั้น 1 อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หากไม่มารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธ์ในครั้งนี้

ก.ย. 20

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด (สาขาบางปลา) รับสมัครงาน

บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด (สาขาบางปลา)
เปิดรับสมัครงาน
———————————————-

           บริษัท ปัญจพลไฟเบอร์คอนเทนเนอร์ จำกัด (สาขาบางปลา) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการผลิตกระดาษและกล่องกระดาษลูกฟูกครบวงจรรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับในตลาดอุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นต้องการรับสมัครพนักงานเข้าร่วม หลายอัตรา ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

ก.ย. 14

บริษัท อะกรินโนเทค จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท อะกรินโนเทค จำกัด
เปิดรับสมัครงาน
————————

บริษัท อะกรินโนเทค จำกัด ประกอบกิจการปลูกผักที่มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเข้าร่วมงาน ดังนี้
1. ตำแหน่งวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งวิศวกรรมไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งวิศวกรรมการเกษตร จำนวน 1 อัตรา
(หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ย. 14

บริษัท ฟีนิกซ์ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด เปิดรับสมัครงาน

บริษัท ฟีนิกซ์ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด
เปิดรับสมัครงาน
————————————–

บริษัท ฟีนิกซ์ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เชียวชาญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครงาน ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ก.ย. 14

บริษัท ซีทีซี แมนเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครงาน

บริษัท ซีทีซี แมนเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด
เปิดรับสมัครงาน
_________________________

บริษัท ซีทีซี แมนเนจ เซอร์วิสเซส จำกัด รับสมัครพนักงานใหม่ตำแหน่ง “Supporting Engineer” จำนวน 2 ตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครงาน
ใบสมัครงาน

Page 1 of 9712345...102030...Last »