เงื่อนไขกำหนดปฏิบัติ

เงื่อนไขกำหนดปฏิบัติ

โดยจัดเตรียมเอกสารดังนี้ :
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ 1 ชุด **(อายุไม่เกิน 6 เดือน)** จะต้องประทับตราบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองทุกฉบับ
2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของบริษัทมอบอำนาจให้บุคคลในหน่วยงานดำเนินการแทนในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยฯ สามารถรับมอบอำนาจได้ไม่เกิน 3 คน จะต้องติดอากรแสตมป์ 30 บาท
3. หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนกองทุนทดแทน
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ หมายเหตุ ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนฐานประกันสังคมของบริษัท
5. กรณี บริษัทประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน รักษาความปลอดภัยให้แนบสำเนาสัญญาจ้างจากเจ้าของงานด้วย

 

หมายเหตุ กรุณาส่งกลับใบประเภทการขอรับบริการ พร้อมจัดเตรียมเอกสารตามเงื่อนไขกำหนดปฏิบัติ มายื่นได้ที่

กองพัฒนานักศึกษา  ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรือทางแฟกซ์ที่ 0-2549-3682,0-2549-3677

ใส่ความเห็น