เงื่อนไขกำหนดปฏิบัติ

เงื่อนไขกำหนดปฏิบัติ

โดยจัดเตรียมเอกสารดังนี้ :
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนของบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ 1 ชุด **(อายุไม่เกิน 6 เดือน)** จะต้องประทับตราบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามเซ็นรับรองทุกฉบับ
2. หนังสือมอบอำนาจ กรณีเจ้าของบริษัทมอบอำนาจให้บุคคลในหน่วยงานดำเนินการแทนในการติดต่อกับมหาวิทยาลัยฯ สามารถรับมอบอำนาจได้ไม่เกิน 3 คน จะต้องติดอากรแสตมป์ 30 บาท
3. หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนกองทุนทดแทน
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ หมายเหตุ ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นผู้ขึ้นทะเบียนฐานประกันสังคมของบริษัท
5. กรณี บริษัทประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน รักษาความปลอดภัยให้แนบสำเนาสัญญาจ้างจากเจ้าของงานด้วย

 

หมายเหตุ กรุณาส่งกลับใบประเภทการขอรับบริการ พร้อมจัดเตรียมเอกสารตามเงื่อนไขกำหนดปฏิบัติ มายื่นได้ที่

กองพัฒนานักศึกษา  ฝ่ายแนะแนวการศึกษาและอาชีพ หรือทางแฟกซ์ที่ 0-2549-3682,0-2549-3677

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*