ประเภทการขอรับบริการ

ประเภท

  • ขออนุญาตเผยแพร่ในระบบส่งเสริมการมีงานทำ
  • ค้นหาข้อมูลผู้สมัครงาน
  • ติดบอร์ดเผยแพร่ข่าวสมัครงานในมหาวิทยาลัยฯ
  • ขออนุญาตใช้พื้นที่ในการรับสมัครงานและสัมภาษณ์
  • รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน/ ทำงานเพิ่มประสบการณ์วิชาชีพ
  • อื่นๆ (ระบุ)………………………..

หมายเหตุ สถานประกอบการต้องดาวน์โหลดประเภทการขอรับบริการแนบท้ายใบสมัครด้วค่ะ

คลิกเพื่อดาวน์โหลด>> แบบขอรับบริการ

ใส่ความเห็น