จงสถิตย์ จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
จงสถิตย์ จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105523000336
ที่อย:ู่
34  หมู่ที่ 1  ถนน บางขุนเทียนชายทะเล  แขวงแสมดำ กรุงเทพมหานคร 10150
เบอร์โทรศัพท:์
0-2416-0112-8 ต่อ 615
FAX:
0-2416-6410
Website: http://www.jongstit.com/
รายละเอียดบริษัท: ผลิตและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมสิ่งทอ

ใส่ความเห็น