↑ Return to งานอื่นๆ

เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
เคไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105507002915
ที่อย:ู่
33/29-31  อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 8 ถ.สุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์  กรุงเทพมหานคร  10500
เบอร์โทรศัพท:์
0-2625-0045
FAX:
0-2632-7351
Website: http://www.kline.co.th
รายละเอียดบริษัท: เป็นผู้นำในธุรกิจลอจิสติกส์แบบครบวงจร บริการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำ ทั้งในประเทศ ภูมิภาคเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป

ใส่ความเห็น