บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0107537000246
ที่อยู่::ู่
1  อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 18  ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง กรุงเทพมหานคร 10500
เบอร์โทรศัพท:์
02-641-0400
FAX:
02638 2942
Website: http://www.cpfworldwide.com
รายละเอียดบริษัท: ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรม ด้านการเลี้ยงสัตว์และผลิตอาหารจากเนื้อสัตว์ทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ โดยการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่อยู่ในประเทศไทย การดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งดำเนินการโดยซีพีเอฟ และบริษัทย่อยในประเทศไทยนั้น เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบเพื่อใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์ในเชิงพาณิชย์ การแปรรูปเนื้อสัตว์ จนกระทั่งถึงการผลิตอาหารสำเร็จรูป

 

ใส่ความเห็น