เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
ทะเบียนการค้า:
0105494000272
ที่อย:ู่
250  อาคารเมืองไทยประกันชีวิต  ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวง กรุงเทพมหานคร
เบอร์โทรศัพท:์
0-2274-9400 ต่อ 5222
FAX:
0-2276-1997-8
Website: http://www.muangthai.co.th
รายละเอียดบริษัท: ดำเนินกิจการให้บริการด้านการประกันชีวิตแก่ประชาชนด้วยความ ซื่อสัตย์ และ มั่นคงตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษ โดยเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกที่ได้รับพระราชทานตราครุฑจากพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเมื่อปี 2502-ปัจจุบัน และได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO9001:2000 อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้เป็นอันดับที่หนึ่งของบริษัทประกันชีวิต ด้านการบริหารงานดีเด่นประจำปี 2549 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ โดยมีนโยบายที่เด่นชัดในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามหลัก บรรษัทภิบาล ดำเนินการอย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ ผ่านทางเครือข่ายสำนักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศกว่า 140 สาขา

ใส่ความเห็น