บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
0107536000633
ที่อยู่::ู่
97/11 ชั้น 6 ถนนราชดำริห์ แขวงลุมพินี กรุงเทพมหานคร  10330
เบอร์โทรศัพท:์
0-2655-0666
FAX:
Website: http://www.bigc.co.th/
รายละเอียดบริษัท: บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ดำเนินธุรกิจในรูปของ “ไฮเปอร์มาร์เก็ต” หรือ “ซูเปอร์เซ็นเตอร์” ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ปัจจุบันบิ๊กซีมีจำนวนสาขาเปิดให้บริการทั้งสิ้น 67 สาขา แบ่งเป็นสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 26 สาขา สาขาในต่างจังหวัด 41 สาขา

ใส่ความเห็น