เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)

รายชื่อสถานประกอบการ
ชื่อ:
เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ทะเบียนการค้า:
0107545000217
ที่อยู่::ู่
2  ซ. สุขุมวิท 81(ศิริพจน์)  ถ.สุขุมวิท  แขวงบางจาก กรุงเทพมหานคร 10260
เบอร์โทรศัพท:์
0-2332-0345 ต่อ 1208
FAX:
Website: http://www.ple.co.th/
รายละเอียดบริษัท: บริษัทประกอบธุรกิจให้บริการออกแบบ จัดหา รับเหมาติดตั้งงานระบบวิศวกรรม และรับเหมาก่อสร้างอย่างครบวงจร รับงานทั้งจากภาคเอกชนและภาครัฐ โดยเป็นทั้งผู้รับเหมาโดยตรง (Main Contractor) และเป็นผู้รับเหมาช่วง (Sub-Contractor) จากวิธีการประมูล หรือการเจรจาต่อรอง รวมถึงการร่วมมือกับบริษัทอื่นในลักษณะกิจการร่วมค้า บริการของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะของระบบที่ติดตั้งได้เป็น 5 ประเภทหลัก ได้แก่ ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารโทรคมนาคม ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและระบบป้องกันอัคคีภัย และงานก่อสร้างโยธา

ใส่ความเห็น