ข้อควรปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

1. ห้ามนำข้อมูลไปใช้เพื่อการอื่นใด (นอกจากใช้สำหรับพิจารณาคัดเลือก/บรรจุเพื่อเข้าทำงานในบริษัทของท่านเท่านั้น)

2. ห้ามนำข้อมูลไปให้บุคคลอื่นหรือหน่วยงานอื่น ที่มิใช่นายจ้าง/สถานประกอบการที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี)

กรณี บริษัทประกอบกิจการรับเหมาแรงงาน รักษาความปลอดภัยให้แนบสำเนาสัญญาจ้างจากเจ้าของงานด้วย

3. ห้ามมิให้นำข้อมูลไปใช้โดยไม่เหมาะสม หรือเป็นผลร้ายต่อเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการรุกล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควร

**มาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ**

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>


*